Кенжалинов Арыстан Толеухадысович

Директорлар кеңесінің төрағасы

Карибаева Мамыр Куанышевна

Директорлар кеңесінің мүшесі

Ильмалиева Гульнар Бахытовна

Директорлар кеңесінің мүшесі

Исенова Айгуль Карабаевна

Тәуелсіз директор

Ильин Александр Иванович

Директорлар кеңесінің мүшесі
“ИҚҒО” АҚ Басқарма төрағасы

Калыкова Асем Сериковна

Тәуелсіз директор

Корпоративтік хатшы Мырзалиев Дархан Жарылкаганович, тел. 8-727-266-29-95

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТТЕРІ

  1. қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
  2. орналастыру туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны, әдісі және оларды орналастыру құны шегінде орналастырылған акциялар саны туралы шешім қабылдау;
  3. қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу  немесе өзге құнды қағаздар және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;
  4. қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
  5. қоғамның бір жай акциясы есебінде бір жылға дивиденттер мөлшері мен өткен қаржылық жылға қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты жалғыз акционерге беру;
  6. қоғамның  облигацияларын және туында құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
  7. сандық құрамын, басқару уәкілеттік мерзімін анықтау, басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  8. басқару қызметінің тәртібін қарастыратын басқару туралы ережені бекіту,  басқару отырысын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу;
  9. төрағаның және өзге басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы, еңбекақы, сыйақы және материалдық көмек көрсету көлемдерін  анықтау;
  10. ішкі аудиттың уәкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін анықтау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және лауазымдық нұсқаулығын қарастыратын ережені бекіту;
  11. ішкі аудит қызметі басшысы мен оның мүшелерінің еңбекақы  және сыйақы төлеу, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне материалдық көмек көрсету  шарттары мен көлемін анықтау;
  12. корпоративтік хатшыны тағайындау,  уәкілеттік мерзімін анықтау, оның уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық жалақы көлемі мен сыйақы шарттарын анықтау;
  13. қызмет тәртібін, корпоративтік хатшының жауапкершілігі мен сыйақы шарттарын қарастыратын ережені бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;
  14. ұйымдастыру құрылымы мен қызметкерлердің жалпы санын бекіту;
  15. қоғам қызметкерлерінің еңбекақы, сыйақы төлеу және материалдық көмек көрсету жүйелері туралы ережені бекіту;
  16. директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамын анықтау және олар туралы ережені бекіту;
  17. алдын ала мақұлдау және қоғамның жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді шығару;
  18. қоғамның даму жоспарын және оның түзетуін, сондай-ақ қазақстан республикасының белгіленген тәртіп пен мерзімде оның орындалуы туралы есепті   бекіту;
  19. қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық  немесе өзге заңмен қорғалатын құпиясынан, сондай –ақ оны жариялау тәртібінен тұратын қызметі туралы ақпараттар тізбесін анықтайтын нұсқаулықты бекіту;
  20. Аудиторлық ұйымдардың қызметін төлеу мөлшерін анықтау;
  21. қоғам акцияларына төлем ретінде берілетін немесе ірі мәмле мәні болып табылатын  мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;
  22. қоғамның бөлімшелері мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  23. қоғаммен өзге заңды тұлғалардың он және оданда көп пайыз акцияларды  (жарғы капиталында қатысу үлесі) сатып алу туралы шешім қабылдау;
  24. заңды тұлғаның акционерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының қызметіне қатысты қоғамның тиесілі акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) мәселелері бойынша шешім қабылдау;
  25. қоғамның  міндеттемелерін оның меншікті капиталының  мөлшерін он және одан көп пайызға ұлғайту;
  26. алдыңғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
  27. қоғамның мүддесі бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
  28. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру үшін басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде қоғамның есептік  және салықтық есеп саясатын бекіту;
  29. қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару процесін және қоғамның ішкі бақылауының басқа да элементтерінің мониторингі;
  30. Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатпайтын осы Жарғымен көзделген өзге мәселелер.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

2022 жылға ақпарат

2021 жылға ақпарат

2020 жылға ақпарат

2019 жылға ақпарат

2018 жылға ақпарат

WordPress Lightbox