Акционердің құзыреті

«ИҚПҒО» АҚ Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне мынадай мәселелер жатады:

Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне белгіленген тәртіпте мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органдармен келісу бойынша қабылданатын шешімдер мәселелері жатқызылған:

  1. қоғамның Жарғысына толықтырулар және (немесе) өзгертулер енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  2. жарғы капиталының мөлшерін өзгерту;
  3. жылдық қаржылық есептілікті бекіту және есептік қаржылық жылға арналған Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттердің төлемдері және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі жыл қорытындысы бойынша дивиденттер мөлшерін бекіту туралы шешімдер қабылдау;
  4. қоғамға барлық тиесілілердің жиырма бес және одан да аса пайызды құрайтын сомадағы активтердің бөлігі немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғалардың қызметінде немесе құруда  Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
  5. директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның мүшелерін анықтау және оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін анықтау және тәуелсіз директорлардың сыйақыларын төлеу және шығындарын орнына келтіру шарттары қарастырылатын қағидаларды бекіту;
  6. «алтын акцияларды» кіргізу және жою;
  7. қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешімдерді жою.

Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:

  1. оның қызметі, шақыруы және отырысты өткізуі, оның шешімдерін қабылдау жәре ресімдеу тәртіптері қарастырылған директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
  2. қоғамның жарияланған акциялар  санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  3. қоғамның құнды қағаздарын конверттеу тәртібі мен жағдайын анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
  4. қоғамның корпоративтік кодексін бекіту, сондай –ақ ондағы толықтырулар мен өзгертулер енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  5. қоғамның қызметі туралы жылдық есепті бекіту;
  6. басқарма Төрағасын сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  7. осы Жарғының 23-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемеу туралы шешім қабылдау;
  8. дивиденттік саясат туралы ережені бекіту;
  9. заңға сәйкес Қоғаммен оларды сатып алған кезде акция құнын анықтау әдісінде өзгерістерді бекіту;
  10. қоғамның өкілеттік шығыстар лимитин бекіту;
  11. қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымдарды анықтау;
  12. қоғамның қызметі туралы ақпараттарды ұсыну тәртібін анықтау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау және ақпаратты ашу туралы Ереже бекіту;
  13. өзге мәселелер, Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне Қоғам Жарғысы мен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне жататын шешімдерді қабылдау.

Жалғыз акционердің шешімі

О решениях, принятых Единственным акционером

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2020 год

За  2020 год Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

 

№ п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
1 19-н 13.03.2020 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
2 45-н 12.06.2020 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
3 53-н 15.07.2020 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «13» марта 2020 года (приказ №19-н)

Принятые основные решения:

 1. Определить ТОО “Э.С.Т. аудит” аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год;
 2. Председателю Правления Общества (А.И. Ильин) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» июня 2020 года (приказ № 45-н)

 Принятые основные решения:

 1. Утвердить годовой отчет о деятельности АО “НЦПП” за 2019 год

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «15» июля 2020 года (приказ №53-н)

  Принятые основные решения:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО “НЦПП” по итогам 2019 года;
  2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества в размере 733060,75 (семьсот тридцать три тысячи шестьдесят) тенге, (семьдесят пять) тиын полученного за отчетный финансовый 2019 год;
  3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  4. Утвердить выплату дивидендов по государственному пакету акций;
  5. Председателю Правления Общества Ильину обеспечить выплату дивидендов по государственному пакету акций;
  6. Публикация годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год в СМИ в порядке и сроках, установленном законодательством РК.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» мая 2019 года (приказ № 51-н)

   Принятые основные решения:

  1. Утверждении годового отчета

О решениях, принятых Единственным акционером

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за  2019 год

За  2019 год Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

 

№ п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
1 27 20.03.2019 года «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества “Научный центр противоинфекционных препаратов”»
2 29 05.04.2019 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
3 49-н 17.05.2019 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
4 51-н 22.05.2019 года «Об утверждении годового отчета акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «20» марта 2019 года (приказ №27)

Принятые основные решения:

 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции;
 2.  Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 приказа председателя КИРПБ МИИР РК от 29.01.2018 №9;

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» апреля 2019 года (приказ № 29)

 Принятые основные решения:

 1. Определить ТОО “Алма Аудит” аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год;
 2. Председателю Правления Общества (А.И.Ильин) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» мая 2019 года (приказ №49-н)

  Принятые основные решения:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО “НЦПП” по итогам 2018 года;
  2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества в размере 2562900,81 (два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот) тенге, (восемьдесят один) тиын полученного за отчетный финансовый 2018 год;
  3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  4. Утвердить выплату дивидендов по государственному пакету акций;
  5. Председателю Правления Общества Ильину обеспечить выплату дивидендов по государственному пакету акций;
  6. Публикация годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год в СМИ в порядке и сроках, установленном законодательством РК.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» мая 2019 года (приказ № 51-н)

   Принятые основные решения:

  1. Утверждении годового отчета

О решениях, принятых Единственным акционером

АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 1 половину 2018 года

За первую половину 2018 года Единственным акционером (Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

 

№ п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
1 04 16.01.2018 года «Об утверждении Устава акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции»
2 05 16.01.2018 года «Об утверждении Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
3 09 29.01.2018 года «Об утверждении внутренних документов акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новых редакциях»
4 10 08.02.2018 года «О составе Совета директоров акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
5 21-и 07.03.2018 года «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год»
6 77-и 01.06.2018 года «О некоторых вопросах акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
7 99-и 05.07.2018 года «Об утверждении Годового отчета о деятельности акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год»

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) от «16» января 2018года (приказ №04)

Принятые основные решения:

Утвержден Устав Общества в новой редакции.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» января 2018года (приказ № 05)

 Принятые основные решения:

Утверждены Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества. При этом, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества «, утвержденные решением единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47) поставлены на утрату.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» января 2018 года (приказ №09)

Принятые основные решения:

  Утверждены следующие внутренние документы Общества в новых редакциях:

  1. Кодекс корпоративного управления;
  2. Положение о Совете директоров;
  3. Положение о раскрытии информации;
  4. Положение о дивидендной политике.

  При этом, Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение о раскрытии информации Общества, утвержденных решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47) и от 17 января 2017 года (приказ 15-од) поставлены на утрату.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» февраля 2018 года (приказ № 10)

 Принятые основные решения:

  1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочий 3 (три) года.
  2. Избраны и введены в состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»:

  1)  Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (представитель уполномоченного органа – акционера);

  2)  Тойбаев А.С., руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

  3)  Ильин А.И., председатель Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»;

  4)  Калугин О.А., независимый юридический консультант, независимый директор;

  5)  Исенова А.К., директор по госпитальному бизнесу и связям с общественностью АО «Химфарм», независимый директор.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «07» марта 2018 года (приказ № 21-и)

 Принятые основные решения:

Определено ТОО «Элит аудит» – аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества за 2017 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «01» июня 2018 года (приказ77-и)

Принятые основные решения:

  1. Утверждены:
  • Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2017 года.
  1. Утвержден следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2017 год в сумме 2 135 (два миллиона сто тридцать пять) тысяч тенге:

  – сумму в размере 1 068 (один миллион шестьдесят восемь) тысяч тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

  – сумму в размере 1 068 (один миллион шестьдесят восемь) тысяч тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

  1. Утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 21 тиын (семь тенге двадцать один тиын).
  2. Утверждена выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2017 года 1 068 (один миллион шестьдесят восемь) тысяч тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 21 тиын (семь тенге двадцать один тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
  3. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

  1)  выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

  2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» июля 2018 года (приказ №99-и)

 Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет Общества за 2017 год.

О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год

За 2017 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии и Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

№ п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
1 15-од 24.01.2017 года «Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции»
2 54-од 22.02.2017 года «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год»
3 103-од 13.04.2017 года «Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
4 129-од 10 мая 2017 года «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год»
5 132-од 12 мая 2017 года Об утверждении годовой финансовой отчетности                 АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2016 год»

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «24» января 2017года (приказ № 15-од)

Принятые основные решения:

Утвержден кодекс корпоративного управления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) в новой редакции, при этом Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный Единственным акционером от 29 августа 2014 года (приказ №47) поставлен на утрату.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» февраля 2017года (приказ № 54-од)

Принятые основные решения:

Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Әдiлет аудит», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» апреля 2017 года (приказ № 103-од)

Принятые основные решения:

  1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 5 (пять) человек со сроком полномочий 3 (три) года.
  2. Избраны и введены в состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»:
  3. Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (представитель уполномоченного органа – акционера);
  4. Тойбаев А.С., руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
  5. Ильин А.И., председатель Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
  6. Калугин О.А., независимый юридический консультант, независимый директор;
  7. Ж. Жиоржис, главный менеджер АО «THALES», генеральный менеджер Central Asia Business Development, независимый директор.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «10» мая 2017 года (приказ № 129-од)

Принятые основные решения:

Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год.

Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» мая 2016 года (приказ № 132-од)

Принятые основные решения:

1. Утверждены:
1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) по итогам 2016 года.
2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:

– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын).

4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

 1. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

  О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год

  За 2016 год Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

  № п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
  1 30-од 12.02.2016 года «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год»
  2 38-од 25.02.2016 года «Об утверждении лимитов на 2016 год»
  3 98-од 16.05.2016 года Об утверждении годовой финансовой отчетности                 АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2015 год»
  4 102-од 17.05.2016 года «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год»
  5 110-од 27.05.2016 года «Об утверждении Устава АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции»
  6 327-од 23.12.2016 года «Об установлении лимитов на 2017 год»

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «12» февраля 2016года (приказ № 30-од)

  Принятые основные решения:

  Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» февраля 2016года (приказ № 38-од)

  Принятые основные решения:

  Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2016 год

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» мая 2016 года (приказ № 98-од)

  Принятые основные решения:

  1. Утверждены:

  1) Годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее –2015 года.
  2) Следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2015 год в сумме 1 918 (один миллион девятьсот восемнадцать) тысяч тенге:

  – сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на отчисление чистого дохода дивидендов на государственный пакет акций Общества.

  – сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

  3) Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын).

  4) Выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года сумму в размере 959 (девятьсот пятьдесят девять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 6 тенге 47 тиын (шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

  1. Председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено обеспечить:

  1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней со дня принятия решения Единственным акционером;

  2) публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» мая 2016 года (приказ № 102-од)

  Принятые основные решения:

  Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» мая 2016 года (приказ № 110-од)

  Принятые основные решения:

  Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «23» декабря 2016 года (приказ № 327-од)

  Принятые основные решения:

  Утверждены лимиты расходов АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» на 2017 год

  О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год

  За период 2015 года Единственным акционером (Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан) были приняты следующие решения (приказы):

  № п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
  1 05-ж 05.02.2015 год «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»
  2 228 27.02.2015 год «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год»
  3 99-од 25.05.2015 год «Об утверждении Годового отчета АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год»
  4 104-од 28.05.2015 год «Об утверждении годовой финансовой отчетности                 АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и порядка распределения чистого дохода за 2014 год»
  5 39-л 13.10.2015 год «Об избрании председателя Правления акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов»

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» февраля 2015года (приказ № 05-ж)

  Принятые основные решения:

  Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» февраля 2015года (приказ № 228)

  Принятые основные решения:

  Определена аудиторская организация товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Финансовый навигатор», осуществляющая аудит акционерного общества «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее – Общество) за 2014 год.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» мая 2015 года (приказ № 99-од)

  Принятые основные решения:

  Утвержден Годовой отчет АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2014 год.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «28» мая 2015года (приказ № 104-од)

  Принятые основные решения:

  1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2014 года.
  2. Утвержден следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2014 год в сумме 61 188 000 (шестьдесят один миллион сто восемьдесят восемь тысяч) тенге:

  сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;

  – сумму в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

  1. Утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын.
  2. Утверждена выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года в сумме 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 206 (двести шесть) тенге 47 тиын путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

  При этом, председателю Правления Общества (Ильину А.И.) поручено:

  1) осуществить выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;

  2) осуществить публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «13» октября 2015года (приказ № 39-л)

  Принятые основные решения:

  Председателем Правления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран Ильин А.И. на срок три года, с 19 марта 2015 года.

  О решениях, принятых Единственным акционером АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014гг

  За период 2013-2014 годов Единственным акционером были приняты следующие решения (приказы):

  № п/п № приказа Дата приказа Наименование приказа
  1 73 17.09.2013г «О назначении президента АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
  2 75 18.09.2013г «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
  3 43 30.07.2014г «О составе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
  4 46 29.08.2014г «Об утверждении годовой финансовой отчетности              АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»
  5 47 29.08.2014г «Об утверждении внутренних документов                             АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «17» сентября 2013 года (приказ № 73)

  Принятые основные решения:

  Президентом АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» избран                  Ильин А.И. на срок в соответствии с трудовым договором.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «18» сентября 2013года (приказ № 75)

  Принятые основные решения:

  1. Определен состав Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в количестве 6 (шесть) человек на срок полномочий три года.
  2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:
  • Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
  • Касымбеков Б.А. – председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;
  • Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
  • Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;
  • Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;
  • Фишер И.Я. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» июля 2014года (приказ № 43)

  Принятые основные решения:

  1. Определен новый состав Совета директоров в количестве 6 человек со сроком полномочий три года.
  2. Избран Совет директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в следующем составе:

  1) Рау А.П. – первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

  2) Тултабаев М.Ч. – руководитель Управления легкой промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК;

  3) Ильин А.И. – президент АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;

  4) Жан Жиоржис – главный менеджер Thalts Kazakhstan Engineering, независимый директор;

  5) Калугин О.А. – независимый юридический консультант, независимый директор;

  6) Тойбаев А.С. – руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 46)

  Принятые основные решения:

  1. Утверждена годовая финансовая отчетность АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год;
  2. Утвержден порядок распределения чистого дохода АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».
  3. Президенту поручено обеспечить:

  1) выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, с момента вступления в силу настоящего решения;

  2) публикацию годовой финансовой отчетности АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством РК.

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2014года (приказ № 47)

  Принятые основные решения:

  Утверждены следующие документы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:

  1. Кодекс корпоративного управления АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
  2. Положение о Совете директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
  3. Положение о раскрытии информации АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
  4. Положение о дивидендной политике АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»;
  5. Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимыми директорами АО «Научный центр противоинфекционных препаратов».

  Решение Единственного акционера АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «26» декабря 2014года (приказ № 318)

  Принятые основные решения:

  Утвержден Устав АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» в новой редакции.

  WordPress Lightbox