Корпоративтік хатшы Мырзалиев Дархан Жарылкаганович, тел. 8-727-266-29-95

 • ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗІРЕТТЕРІ:

   1. қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;
   2. орналастыру туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны, әдісі және оларды орналастыру құны шегінде орналастырылған акциялар саны туралы шешім қабылдау;
   3. қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу  немесе өзге құнды қағаздар және оларды сатып алу құны туралы шешім қабылдау;
   4. қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
   5. қоғамның бір жай акциясы есебінде бір жылға дивиденттер мөлшері мен өткен қаржылық жылға қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі туралы ұсынысты жалғыз акционерге беру;
   6. қоғамның  облигацияларын және туында құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау;
   7. сандық құрамын, басқару уәкілеттік мерзімін анықтау, басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
   8. басқару қызметінің тәртібін қарастыратын басқару туралы ережені бекіту,  басқару отырысын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу;
   9. төрағаның және өзге басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақы, еңбекақы, сыйақы және материалдық көмек көрсету көлемдерін  анықтау;
   10. ішкі аудиттың уәкілеттік мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның басшысы мен мүшелерін анықтау, олардың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және лауазымдық нұсқаулығын қарастыратын ережені бекіту;
   11. ішкі аудит қызметі басшысы мен оның мүшелерінің еңбекақы  және сыйақы төлеу, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне материалдық көмек көрсету  шарттары мен көлемін анықтау;
   12. корпоративтік хатшыны тағайындау,  уәкілеттік мерзімін анықтау, оның уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымдық жалақы көлемі мен сыйақы шарттарын анықтау;
   13. қызмет тәртібін, корпоративтік хатшының жауапкершілігі мен сыйақы шарттарын қарастыратын ережені бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;
   14. ұйымдастыру құрылымы мен қызметкерлердің жалпы санын бекіту;
   15. қоғам қызметкерлерінің еңбекақы, сыйақы төлеу және материалдық көмек көрсету жүйелері туралы ережені бекіту;
   16. директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олардың құрамын анықтау және олар туралы ережені бекіту;
   17. алдын ала мақұлдау және қоғамның жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді шығару;
   18. қоғамның даму жоспарын және оның түзетуін, сондай-ақ қазақстан республикасының белгіленген тәртіп пен мерзімде оның орындалуы туралы есепті   бекіту;
   19. қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық  немесе өзге заңмен қорғалатын құпиясынан, сондай –ақ оны жариялау тәртібінен тұратын қызметі туралы ақпараттар тізбесін анықтайтын нұсқаулықты бекіту;
   20. Аудиторлық ұйымдардың қызметін төлеу мөлшерін анықтау;
   21. қоғам акцияларына төлем ретінде берілетін немесе ірі мәмле мәні болып табылатын  мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыны анықтау;
   22. қоғамның бөлімшелері мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
   23. қоғаммен өзге заңды тұлғалардың он және оданда көп пайыз акцияларды  (жарғы капиталында қатысу үлесі) сатып алу туралы шешім қабылдау;
   24. заңды тұлғаның акционерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының қызметіне қатысты қоғамның тиесілі акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) мәселелері бойынша шешім қабылдау;
   25. қоғамның  міндеттемелерін оның меншікті капиталының  мөлшерін он және одан көп пайызға ұлғайту;
   26. алдыңғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
   27. қоғамның мүддесі бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
   28. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру үшін басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде қоғамның есептік  және салықтық есеп саясатын бекіту;
   29. қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару процесін және қоғамның ішкі бақылауының басқа да элементтерінің мониторингі;
   30. Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатпайтын осы Жарғымен көзделген өзге мәселелер.

Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2019 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

2019 жылға қарастырылған мәселелер мен Директорлар кеңесі отырысының саны.

2019 жылы Директорлардың 5 көзбе-көз отырысы өткізіліп, 32 мәселе қаралды

Ай

Кездесу күні

Хаттама нөмірі Жиналыс нысаны

1

ақпан 20.02.2019 01

көзбе-көз жүздесу

2
сәуір
24.04.2019 02

көзбе-көз жүздесу

3

маусым 28.06.2019 03

көзбе-көз жүздесу

4 қазан 30.10.2019 04

көзбе-көз жүздесу

5

желтоқсан 20.12.2019 05

көзбе-көз жүздесу

2019 жылғы «20» ақпандағы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысы (№1 хаттама)

  1. 2018 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ жылдық қаржылық есептілігінің аудитын іске асыру үшін аудиторлық ұйымдарды анықтау , одан әрі Жалғыз акционердің оны қарауға шығару туралы мәселелерді алдын ала мақұлдау туралы;
  2. 2018 жылдың IV –тоқсанына «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ ІАҚ қызметі туралы есеп пен 2018 жылға ІАҚ қызметі туралы жылдық есепті қарастыру туралы;
  3. 2018 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ тәуекелдерді басқару үрдісінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарастыру туралы»;
  4. 2019 жылға 2018 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ тәуекелдер картасы мен тізбелерді бекіту туралы;
  5. 2018 жылға 2018 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар қызметі туралы тыңдаулар туралы;
  6. 2018 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің шешімдерін орындау жөніндегі ақпараттар;
  7. 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша 2018 жылға «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің бағалауын жүргізу туралы;
  8. 2019 жылға Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің мақсатты белгілерімен КПД бекіту туралы;
  9. Ішкі аудит қызметі басшысының Жұмыс жоспарын бекіту туралы;
  10. «Жаңа редакцияда Корпоративтік басқару кодексін алдын ала мақұлдау, одан кейін оны Жалғыз акционердің бекітуіне жіберу туралы».

  1. 2018 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитын іске асыру үшін аудиторлық ұйымдарды анықтау туралы мәселелерді алдын ала мақұлдау, Конкурс әдісімен мемлекеттік сатып алулар және Қоғаммен өткізілген Конкурс әдісімен мемлекеттік сатып алуларды Жалғыз акционердің қарауына шығару;
  2. 2018 жылдың IV –тоқсанына «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» акционерлік қоғамның Ішкі аудит қызметінің есебі мен  2018 жылға Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы жылдық есепті  назарға алу;
  3. 2018 жылға Қоғамның тәуекелдерді басқару үрдісінің ағымдағы күй-жайы туралы есебін назарға алу;
  4. 2019 жылға Қоғамның тәуекел карталары мен тізілімі бекітілді;
  5. 2018 жылға арналған Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы есебі 2018 жылға арналған Қоғам қызметінің жылдық есебіне енгізіліп, мақұлданды;
  6. 2018 жылға Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің шешімдерінің орындалу мониторингі бойынша ақпарат назарға алынды;
  7. Осы шешімге сәйкес 2018 жылға арналған жұмыс қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жұргізу жоспар-кесте бекітілді;
  8. Қоғамның Басқарма Төрағасы А.И.Ильиннің, Басқарма Төрағасының ғылым жөніндегі орынбасары А.С.Құрманбековтың, Басқарма Төрағасының қаржы және экономика жөніндегі орынбасары А.Р.Абильдаеваның, басқарма Төрағасының өндіріс және клиникалық сынақтар жөніндегі орынбасары А.А.Азембаевтың мақсатты белгілерімен қызметтерінің түйінді көрсеткіштері бекітілді;
  9. Қоғамның Ішкі аудит қызметі басшысы мен Қоғамның Корпоративтік хатшысының Жұмыс жоспары бекітілді;
  10. Жаңа редакциядағы Қоғамның Корпоративтік кодексі алдын ала мақұлданып, Жалғыз акционердің бекітуіне жіберілді;

2019 жылғы «24» сәуірдағы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысы (№2 хаттама)

  1. 2018 жылға арналған «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ –ның қызметі туралы Жылдық есепті алдын ала мақұлдау  және оны жалғыз акционердің қарауына шығару туралы
  2. Тәуелсіз аудиторлық компаниямен дәлелденген 2018 жылға арналған қорытынды бойынша «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту , одан әрі оны Жалғыз акциоенрдің бекітуіне шығару туралы.
  3. 2018 жылғы қаржылық есептілікке арналған «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі бойынша ұсыныстар, «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ бір қарапайым акция есебінде дивиндендтер көлемі мен қарапайым акицялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы.
  4. 2019 жылдың 1-ші тоқсанына арналған «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ ІАҚ қызметі туралы есепті қарау туралы.
  5. 2018 жылға арналған «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ –ы Директорлар кеңесінің қызметін жүргізілген бағалау нәтижелерін қарау туралы.
  6. Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің 2018 жылғы шешімдерінің орындалуын бақылау нәтижесінде анықталған Директорлар кеңесінің орындалмаған шешімдерінің нәтижелерін қарау туралы.
  7. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау, одан кейін оны Жалғыз акционерге бекітуге жіберу туралы.

  1. Қоғамның 2018 жылғы қызметі туралы Жылдық есеп алдын-ала мақұлданып, Жалғыз акционерге бекітуге ұсынылды;
  2. Қоғамның 2018 жылғы Жылдық қаржылық есептілігі «Алма Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компаниясымен расталып, бекітілді;
  3. Қоғамның 2018 жылғы есепті қаржы жылы үшін алған таза кірісін бөлу тәртібі бекітілді;
  4. Қоғамның ІАҚ 2019 жылғы 1-тоқсанына арналған есеп назарға алынды;
  5. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша қызметін бағалау туралы есеп назарға алынып, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын одан әрі жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді;
  6. Жалғыз акционер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған шешімдерінің орындалуы туралы қосымша ақпарат назарға алынды;
  7. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар мақұлданды.

2019 жылғы «28» маусымдағы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысы (№3 хаттама)

  1. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ның 2018 жылға Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы;
  2. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ның 2018 жылға Даму жоспарының іске асырылуын бағалау нәтижелерін бекіту туралы;
  3. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-да тәуекелдерді басқару үрдісінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы;
  4. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында қабылдаған шешімдерінің орындалуын бақылау туралы ақпарат;
  5. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ның тәжірибелік-өндірістік бөлімінде тиісті өндірістік тәжірибенің талаптарына сәйкестігін тексеру нәтижелері туралы ақпарат.

  1. Қоғамның 2018 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есебі бекітілді;
  2. Қоғамның 2018 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалау нәтижелері бекітілді;
  3. Қоғамның тәуекелдерді басқару үрдісінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп назарға алынды;
  4. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің 2019 жылдың бірінші жартыжылдығындағы шешімдерінің орындалуын бақылау туралы ақпарат назарға алынды;
  5. Қоғамның өндірістік тәжірибе бөлімінде тиісті өндірістік тәжірибенің талаптарына сәйкестігін тексеру нәтижелері туралы ақпарат назарға алынды;

2019 жылғы «30» қазандағы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысы (№4 хаттама)

  1. 2019 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған Қоғамның қызметі туралы есепті қарау туралы;
  2. Қоғамның ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу туралы;
  3. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарының түзетулерін бекіту, оның ішінде 2019 жылдың көрсеткіштерін түзетулерін бекіту туралы;
  4. Қоғамның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарының түзетулерін бекіту, оның ішінде 2020 жылдың көрсеткіштерін түзетулерін бекіту туралы;
  5. Қоғамның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін алдын-ала бекіту туралы.

  1. Қоғамның 2019 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметі туралы есеп назарға алынды;
  2. Қоғамның ұйымдастыру құрылымы бекітілді;
  3. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған түзетілген даму жоспары, оның ішінде 2019 жылға арналған индентификатор 14-040940004428-2017-001 көрсеткіштерінің түзетуі бекітілді;
  4. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» акционерлік қоғамының 2017-2021 жылдарға арналған түзетілген даму жоспары, оның ішінде 2020 жылға арналған индентификатор 14-040940004428-2017-001 көрсеткіштерінің түзетуі бекітілді;
  5. Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін тексерген аудиторлық ұйымның қызметтеріне төлем мөлшері 1 000 000 теңге (бір миллион) теңге мөлшерінде анықталды.

2019 жылғы «20» желтоқсандағы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысы (№5 хаттама)

  1. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізу туралы;
  2. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылдың 2 және 3 тоқсанындағы қызметі туралы есепті қарау туралы;
  3. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту туралы;
  4. «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ның 2020 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы;
  5. 2019 жылға арналған «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау/ сақтамау туралы есепті қарау және бекіту туралы.

  1. Қоғамның ұйымдастыру құрылымы бекітілді;
  2. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2019 жылдың II және III тоқсанындағы есебі назарға алынды;
  3. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспары бекітілді;
  4. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жұмыс жоспары бекітілді;
  5. Қоғамның 2019 жылға арналған корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын сақтау / сақтамау туралы есеп бекітілді.

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за первое полугодие 2018 года

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в первой половине 2018 года

За первую половину 2018 года Советом директоров проведено 4 заседания (из них 3 очных и 1 заочное), рассмотрено 29 вопросов.

Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания

1

февраль 27.02.2018 год 01

очное

2 май 03.05.2018 год 02

очное

3

май 19.05.2018 год 03

заочное

4 июнь 29.06.2018 год 04

очное

5

октябрь 19.10.2018 год 05

очное

6 декабрь 10.12.2018 год 06

очное

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» февраля 2018 года (протокол № 01)

  1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
  2. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
  3. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру;
  4. О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
  5. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2017 года и Годового отчета о деятельности СВА за 2017 год;
  6. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
  7. Об утверждении реестра и карты рисков Общества на 2018 год;
  8. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год;
  9. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за 2017 года Обществом;
  10. О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы 2017 года;
  11. Об актуальных вопросах Общества.

  1. Избран Председатель Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.
  2. Утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом старая редакция, утвержденная решением Совета директоров Общества от 26 октября 2016 года (протокол № 04) поставлена на утрату;
  3. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год, выявленной по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим направлением на утверждение Единственному акционеру;
  4. Утверждены изменения и дополнения в Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества;
  5. Принят к сведению отчет СВА Общества за IV квартал 2017 года и годовой отчет за 2017 год. Работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества оценена удовлетворительно. При этом, Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества. А также Правлению Общества поручено направить запрос в уполномоченный государственный орган по госимуществу и приватизации касательно норматива положенности служебных автомобилей для транспортного обслуживания;
  6. Принят к сведению отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества с учетом замечания и Правлению Общества поручено разработать и утвердить план мероприятий по реагированию на риски;
  7. Утверждены реестр и карта рисков Общества на 2018 год;
  8. Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год и решено включить одобренный отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2017 год в Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.
  9. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за 2016 год;
  10. Принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план – график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год. Корпоративному секретарю Общества поручено организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком, а также результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2017 год рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества.
  11. Принято решение о правомерности принятых ранее решений по размерам должностных окладов руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров, которые по мнению Совета директоров не противоречат нормам действующего законодательства Республики Казахстан и поручено правлению общества направить письма в Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан с предложениями в Правила базового, грантового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 с учетом деятельности негосударственных юридических лиц с государственным участием.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «03» мая 2018 года (протокол № 02)

  1. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2017 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
  2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
  3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  4. Отчет по исполнению плана мероприятий по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проверки Службой внутреннего аудита Общества;
  5. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2018 года;
  6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
  7. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества за 2017 год;
  8. Информирование деятельности Консорциума о ходе коммерциализации интеллектуальной собственности Общества.

  Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год с последующим вынесением его на рассмотрение Единственного акционера;

  1. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2017 года, подтвержденная независимой аудиторской компанией с последующим вынесением его на рассмотрение Единственному акционеру;
  2. Предложен порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2017 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  3. Принят к сведению отчет по исполнению плана мероприятий по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проверки СВА Общества в 2017 году. При этом, руководству Общества поручено принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц за Отделы бухгалтерского учета и Инженерного, а также поставить на контроль исполнительскую дисциплину вышеуказанных подразделений Общества;
  4. Принят к сведению отчет СВА Общества за I квартал 2018 года, работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. При этом, Правлению Общества поручено: принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества; поручить ответственным лицам Отдела бухгалтерского учета в срочном порядке предоставить СВА Общества план мероприятий по устранению недостатков и несоответствий; поставить на особый контроль исполнение рекомендаций СВА Общества, выданных по итогам всех проверок, а также провести инвентаризацию основных средств и предоставить расширенную информацию по остаточной стоимости основных средств на следующее заседание Совета директоров Общества.
  5. Утвержден План работы СВА Общества на 2018 год в новой редакции, при этом План работы СВА Общества на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20 декабря 2017 года (протокол № 6) поставлен на утрату;
  6. Принят к сведению отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2017 год. Деятельность Совета директоров Общества признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, а также утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества;
  7. Принята к сведению информация о деятельности Консорциума о ходе коммерциализации интеллектуальной собственности Общества. При этом, Правлению Общества поручено:

  – активизировать работу по коммерциализации интеллектуальной собственности Общества и инициировать вынесение вопроса о реализации Совместного плана с приглашением оператора Консорциума на следующее заседание Совета директоров Общества;

  – обратиться к Единственному акционеру с предложением о создании постоянно действующей Рабочей группы с привлечением квалифицированных специалистов заинтересованных государственных органов в целях продвижения и содействия коммерциализации интеллектуальной собственности Общества.

  – подготовить информационное письмо, касательно получения свидетельства GLP в Министерство здравоохранения РК и другим заинтересованным фармацевтическим компаниям и организациям в целях получения заказа по оказанию услуг.

Решение заочного заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «19» мая 2018 года (протокол № 03)

  О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. и прекращении заключенного с нею трудового договора.

  1. Досрочно прекращены полномочия корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой Зейнегуль Мукашевной по собственному желанию, с 21 мая 2018 года.
  2. Председателю Правления Общества поручено принять меры по расторжению заключенного с Алдабергеновой З.М. трудового договора № 25 от 01 августа 2014 года в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан, а Алдабергеновой З.М. передать дела Обществу согласно акта приема-передачи документов.

Решение очного заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» июня 2018 года (протокол № 04)

  1. О рассмотрении отчета по исполнению Плана развития Общества за 2017 год;
  2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития Общества за 2017 год;
  3. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за II квартал 2018 года;
  4. О рассмотрении отчета о текущем состоянии процесса управления рисков Общества;
  5. О прекращении полномочий члена Правления – управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. в качестве члена Правления;
  6. О внесении изменения в количественный состав Правления Общества;
  7. О внесении изменения в организационную структуру Общества и утверждение ее в новой редакции;
  8. О рассмотрении протокольного поручения Единственного акционера Общества о приведении расходов по оплате труда административного и обслуживающего персонала в соответсвии с постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» в части руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров Общества;
  9. О назначении, определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества;

  1. Утвержден отчет по исполнению Плана развития Общества за 2017 год;
  2. Утверждены результаты оценки реализации Плана развития Общества за 2017 год. При этом, Оценка исполнения Плана развития за 2017 год признана удовлетворительной;
  3. Принят к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2018 года. Работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. При этом, Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества и учесть рекомендацию СВА, а также поставить на особый контроль деятельность Отдела закупок Общества и впредь не допускать подобных нарушений. Вместе с тем, объявлено устное предупреждение заместителю председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р. и члену Правления – управляющему директору по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. за слабый контроль вверенных им структурных подразделений;
  4. Принят к сведению отчет о текущем состоянии процесса управления рисков Общества, при этом работа по управлению рисков Общества, осуществляемой в целях повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной и целесообразной;
  5. Досрочно прекращены полномочия члена Правления – управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А в качестве члена Правления с 1 июня 2018 года;
  6. Утверждены изменения в количественный состав Правления вместо 5 единиц стало 4 единицы;
  7. Утверждена организационная структура Общества в новой редакции с 1 июня 2018 года, а старая организационная структура Общества поставлена на утрату;
  8. Принята к сведению информация по поручению протокольного решениия Единственного акционера Общества, однако вопрос оставлен без рассмотрения до следующего заседания Совета директоров, на котором решено принятие окончательного решения;
  9. Назначен корпоративный секретарь Общества.

Решение очного заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» 

от «19» октября 2018 года (протокол № 05)

  1.  О рассмотрении отчета по исполнению Совместного плана первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации и выходу на рынки других стран и о других вопросах коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества;
  2. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2018 года;
  3. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2019 года;
  4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
  5. Об утверждении карт КПД с фактическими значениями председателя и членов Правления Общества за 2017 года;
  6. Об утверждении Налоговой учетной политики Общества в новой редакции и внесение изменений в Учетную политику Общества;
  7. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за III квартал 2018 года;
  8. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы руководителя СВА за 2017 год;
  9. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана работы корпоративного секретаря за 2017 год;
  10. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера за первое полугодие 2018 года Обществом.

  1. Принята к сведению информация по отчету исполнения Совместного плана первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации. При этом председателю Правления Общества А.И. Ильину А.И. поручено:1) начать работу по внедрению стандарта GMP в опытном производстве Общества;2) направить повторно досье лекарственного препарата ФС-1 в НЦЭЛС Министерства здравоохранения РК для перерегистрации;3) разработать до конца текущего года дорожную карту по завершению работ по разработке препарата ФС-1 и окончательной регистрации препарата ФС-1 в уполномоченном органе;4) проработать вопрос необходимости внесения изменений в Совместный план.А также, председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено проинформировать членов Совета директоров о выполнении вышеизложенных поручений с приложением подтверждающих документов;
  2. Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2018 года;
  3. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей на 2019 год с учетом рекомендаций;
  4. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год в сумме 1 500 000 тенге (один миллион пятьсот тысяч) тенге;
  5. Утверждены КПД с фактическими значениями председателя и членов Правления Общества за 2017 год без выплаты вознаграждения в виду отсутствия финансовых средств на эти цели;
  6. Утверждена с четом рекомендаций Налоговая учетная политика Общества в новой редакции и изменения в Учетную политику Общества;
  7. Принят к сведению Отчет СВА Общества за III квартал 2018 года. При этом Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества, а также председателю Правления Общества Ильину А.И. поручено привести лимиты (нормативы положенности) по служебным автомобилям для транспортного обслуживания Общества в соответствие с требованиями постановления Правительства РК от 10 февраля 2003 года № 145 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179;
  8. Утверждены Отчеты по исполнению Планов работ руководителя СВА Общества и корпоративного секретаря Общества за 2017 год без выплаты вознаграждения, ввиду отсутствия средств на эти цели;
  9. Принята к сведению информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2018 года.

Решение очного заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов»

от «10» декабря 2018 года (протокол № 06)

  1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2018 года;
  2. Об утверждении Плана работы СВА Общества на 2019 год;
  3. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2018 год;
  4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019 год;
  5. О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. и прекращении заключенного с нею трудового договора;
  6. О назначении, определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества.

  1. Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2018 года;
  2. Утвержден План работы СВА Общества на 2019 год с учетом дополнения;
  3. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2018 год. При этом, корпоративному секретарю поручено включить данный Отчет в Годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год.
  4. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2019 год;
  5. Досрочно прекращены полномочия корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой Зейнегуль Мукашевной по собственному желанию, с 31 декабря 2018 года. При этом Председателю Правления Общества поручено принять меры к расторжению заключенного с Алдабергеновой З.М. трудового договора № 256 от 04 июня 2018 года в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан, а Алдабергеновой З.М. передать дела Обществу согласно акта приема-передачи документов.
  6. Назначен на должность корпоративного секретаря Общества Мырзалиев Дархан Жарылкаганович, с осуществлением своих функциональных обязанностей в городе Астана на срок полномочий 3 (три) года, с 3 января 2019 года, определен его должностной оклад.

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2017 год Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2017 году

За 2017 год Советом директоров проведено 6 очных заседания, рассмотрено и принято решений по 49 вопросам.

Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
1 февраль 16.02.2017 год 01 очное
2 апрель 29.04.2017 год 02 очное
3 июнь 16.06.2017 год 03 очное
4 август 29.08.2017 год 04 очное
4 октябрь 27.10.2017 год 05 очное
5 декабрь 20.12.2017 год 06 очное

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «16» февраля 2017 года (протокол № 01)

  1. О внесении изменений и дополнений в Стратегические направления развития Общества на 2016-2018 годы;
  2. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2016 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2016 год;
  3. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
  4. Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников Общества;
  5. Об утверждении Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества в новой редакции;
  6. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
  7. Об утверждении Положения по управлению рисками, реестра и карты рисков Общества в новых редакциях;
  8. О заслушивании Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2016 год;
  9. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за 2016 года Общества;
  10. О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы 2016 года;
  11. Информирование о текущей деятельности и ходе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества.

  1. Утверждены изменения и дополнения в Стратегические направления развития Общества на 2016-2018 годы, при этом изменены сроки реализации с 2016-2018гг на 2017-2019гг.
  2. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2016 года и годовой отчет за 2016 год.
  3. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, выявленной по результатам проведенного Обществом Конкурса на утверждение Единственному акционеру.
  4. Утверждено Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников и работников, подотчетных Совету директоров Общества. При этом, Обществу поручено внести соответствующие изменения и дополнения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю, утвержденное решением Совета директоров от 21 октября 2015 года (протокол № 6), а также руководящим работникам и работникам, подотчетных Совету директоров поручено разработать и внести на утверждение Совета директоров Общества показатели деятельности на 2017 год.
  5. Утверждено Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества в новой редакции, при этом Положение о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества, утвержденное решением Совета директоров от 1 августа 2014 года (протокол № 4) признано утратившим силу.
  6. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества, при этом риск-менеджеру Общества поручено учесть все замечания в последующем в своей работе, а Правлению Общества поручено разработать и утвердить план мероприятий по реагированию на риски.
  7. Утверждено Положение по управлению рисками, реестр и карта рисков Общества в новых редакциях, а Положение по управлению рисками, реестр и карта рисков Общества, утвержденных Советом директоров Общества от 21 октября 2015 года (протокол № 06) признаны утратившим силу.
  8. Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2016 год, при этом рекомендовано обществу включить его в Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год.
  9. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за 2016 год принята к сведению.
  10. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год методом самооценки путем анкетирования, при этом утвержден план – график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год, Корпоративному секретарю Общества поручено организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2016 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком. Также предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определена: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества.
  11. Принята к сведению информация о текущей деятельности и ходе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности Общества.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» апреля 2017 года (протокол № 02)

  1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
  2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
  3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  4. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
  5. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества;
  6. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2017 года;
  7. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества;
  8. Об утверждении Планов работ руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
  9. Об утверждении ключевых показателей деятельности с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на  2017 год;
  10. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества.

 1. Избран Председателем Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
 2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит». При этом, обществу поручено вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит» на утверждение Единственному акционеру.
 3. Внесено на рассмотрение Единственного акционера нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию. При этом, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:

– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;

– сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества. Предложен для утверждения размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) и выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года в сумме 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

 1. Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год с последующим вынесением Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год на утверждение Единственному акционеру.
 2. Утверждены изменения в Положение о Правлении Общества;
 3. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за I квартал 2017 года. При этом, работа Службы осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
 4. Утверждены изменения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
 5. Утверждены План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества (Султанова У.Б.) на 2017 год и План работы корпоративного секретаря Общества (Алдабергеновой З.М.) на 2017 год.
 6. Утверждены ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И, заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., члена Правления – управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленок В.А. на 2017 год.
 7. Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год. Оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. При этом, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества, а окончательный отчет о проведенной Оценке поручено включить в Годовой отчет о деятельности Общества и направить для сведения Единственному акционеру Общества.

  1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2016 год;
  2. Об утверждении результатов оценки реализации Плана развития Общества за 2016 год;
  3. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за II квартал 2017 года;
  4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисков Общества;
  5. Об утверждении Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества;
  6. Информация по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров за первое полугодие 2017 года Общества;
  7. О продлении и определении срока полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М.;
  8. О продлении и определении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.
  9. Об утверждении Положений о Службе внутреннего аудита и корпоративного секретаря в новых редакциях, Должностных инструкций руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря в новых редакциях.

  1. Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2016 год.
  2. Утверждены результаты оценки реализации Плана развития Общества за 2016 год и оценка исполнения Плана развития за 2016 год признана удовлетворительной.
  3. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2017 года.
  4. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисков Общества, при этом работа по управлению рисков Общества, осуществляемой в целях повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
  5. Утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества поручено обеспечивать реализацию данной Программы.
  6. Принята к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2017 года.
  7. Продлены и определен срок полномочий корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. 3 (три) года, до 1 августа 2020 года с осуществлением своих функциональных обязанностей в городе Астана.
  8. Продлены и определен срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита общества Султанова У.Б. 3 (три) года, до 1 августа 2020 года.
  9. Утверждены в новых редакциях следующие внутренние документы: Положение Службы внутреннего аудита Общества, Положение о корпоративном секретаре Общества, Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита Общества, Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества. При этом, Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 1 августа 2014 года (протокол №04) признана утратившим силу, а также Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита и Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 11 октября 2017 года (протокол №06) признаны утратившим силу.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «29» августа 2017 года (протокол № 04)

   1. О некоторых вопросах коммерциализации Общества в рамках деятельности Консорциума;
   2. О предварительном одобрении Устава Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
   3. О предварительном рассмотрении в новых редакциях следующих документов Общества с последующим вынесением их на утверждение Единственному акционеру:
    • – Кодекса корпоративного управления;
    • Положения о дивидендной политике;
    • Положения о Совете директоров;
    • Положения о раскрытии информации;
    • Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам»;
  • О некоторых вопросах фонда оплаты труда Общества в рамках утвержденного Плана развития на 2017 – 2021гг.;
  • Разное.

  1. Принята к сведению информация касательно коммерциализации лекарственного средства ФС-1 в рамках Консорциума. При этом, одобрен Совместный план первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации и выходу на рынки других стран в рамках деятельности Консорциума с учетом предложения о пересмотре сроков и доработке его в течение 15 календарных дней.
  2. Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
  3. Предварительно одобрены в новых редакциях следующие документы Общества: Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение о раскрытии информации Общества, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам. А старые редакции Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о раскрытии информации Общества, Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам, утвержденных решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47 и от 17 января 2017 года (приказ 15-од) рекомендовано Единственному акционеру поставить на утрату.
  4. Высказано мнение об отсутствии необходимости корректировки Плана развития на 2017-2021гг., утвержденного решением Совета директоров от 26 октября 2016 года (протокол № 04) в части сокращения и уточнения сумм по ФОТ. Совету директоров в кратчайшие сроки подготовить мотивированный ответ на запрос Единственного акционера касательно фонда оплаты труда, утвержденного в рамках Плана развития на 2017-2021гг, а Службе внутреннего аудита Общества поручено: подготовить аудиторское мнение по правомерности и обоснованности принятого решения Советом директоров по увеличению ФОТ на 2017 год и провести внеплановый расширенный анализ исполнения статьи по ФОТ за три года и предоставить его на следующее заседание Совета директоров.
  5. Информация о проведенной Единственным акционером Общества проверки в целях изучения отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в связи с передачей в ведение КИРПБ МИР РК принята к сведению. Председателю Правления Общества (Ильину А.И.) рекомендовано в дальнейшем не допускать подобных фактов нарушений.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» октября 2017 года (протокол № 05)

  1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года;
  2. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2017 года;
  3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
  4. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 3 квартал 2017 года;
  5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
  6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера Общества за первое полугодие 2017 года.

  1. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года.
  2. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2017 года.
  3. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
  4. Принят к сведению отчет СВА Общества за III квартал 2017 года.
  5. Принят к сведению отчет СВА Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года. Однако руководителю СВА Общества поручено расширить и дополнить данный отчет с учетом рекомендаций, повторно представить на следующее заседание Совета директоров.
  6. Принят к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2017 года.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» октября 2017 года (протокол № 05)

  1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2018 года;
  2. О количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества;
  3. О повторном рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
  4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
  5. О внесении изменения в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год;
  6. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год;
  7. О внесении изменений в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества и утверждении его в новой редакции;
  8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год.

  1. . Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2018 года.
  2. Определен и оставлен прежний состав Правления в количестве 5 (пяти) человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления: по науке, по производству и клиническим испытаниям, по экономике и финансам, а также член Правления – управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества. Кроме того, продлены и определены сроки полномочий на 3 (три) года, до 1 января 2021 года: заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., члена Правления – управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. При этом отмечено, что решение вступит в силу с 1 января 2018 года.
  3. Принят к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи по фонду оплаты труда за три года, при этом работа Службы внутреннего аудита Общества осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
  4. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год с учетом предложения.
  5. Утверждены изменения в Годовой план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и поручено внести соответствующие изменения в План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год, утвержденного в соответствии с Положением об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
  6. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год, Корпоративному секретарю Общества поручено включить данный Отчет в Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.
  7. Внесены изменения в Приложения и утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества в новой редакции. При этом, Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 01 августа 2014 года (протокол № 04) признано утратившим силу.
  8. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2018 год.

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2016 год Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2016 году

За 2016 год Советом директоров проведено 5 заседаний, из них 4 очных и 1 заочное. Рассмотрено и принято решений по 31 вопросу.

 

Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
1 февраль 09.02.2016 год 01 очное
2 апрель 22.04.2016 год 02 очное
3 июнь 07.06.2016 год решение заочного заседания (03) заочное
4 октябрь 26.10.2016 год 04 очное
5 декабрь 08.12.2016 год 05 очное

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «09» февраля 2016 года (протокол № 01)

 • Рассмотрены следующие вопросы:

   1. О сокращении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
   2. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
   3. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2015 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2015 год;
   4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
   5. О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год;
   6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за 2015 года Общества;
   7. О проведении оценки деятельности Совета директоров Обществ за 2015 год.

 • Приняты следующие основные решения:

   1. Сокращена штатная численность на 15 единиц и утверждена общая штатную численность в количестве 167 единиц, утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом действующая организационную структуру Общества, утвержденная решением Совета директоров от 9 декабря 2015 года (протокол № 07) признана утратившим силу.
   2. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, выявленного по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
   3. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2015 года и Годовой отчет за 2015 год. Работа СВА Общества осуществляемая в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества и по итогам проинформировать Совет директоров в третьем квартале 2016 года.
   4. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества.
   5. Предварительно одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год и поручено включить его в Годовой отчет о деятельности Общества.
   6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за 2015 год принята к сведению.
   7. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план – график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком. Кроме того, предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определены: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год поручено рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества в срок согласно план-графика.

  Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «22» марта 2016 года (протокол № 02)

 • Рассмотрены следующие вопросы:

   1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
   2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией и вынесении его на рассмотрение Единственному акционеру;
   3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
   4. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
   5. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества;
   6. О рассмотрении отчета о деятельности СВА Общества за 1 квартал 2017 года;
   7. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества;
   8. Об утверждении Планов работ руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
   9. Об утверждении ключевых показателей деятельности с целевыми значениями председателя и членов Правления Общества на  2017 год;
   10. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества.

 • Приняты следующие основные решения:

   1. Избран Председателем Совета директоров Общества Баитов К.К., заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
   2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит». При этом, обществу поручено вынести Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией ТОО «Әдiлет аудит» на утверждение Единственному акционеру.
   3. Внесено на рассмотрение Единственного акционера нижеследующее предложение по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию. При этом, предложен следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2016 год в сумме 2 110 (два миллиона сто десять) тыс. тенге:
    • сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;
    • сумму в размере 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества. Предложен для утверждения размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) и выплата дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2016 года в сумме 1 055 (один миллион пятьдесят пять) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 7 тенге 12 тиын (семь тенге двенадцать тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.
   4. Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год с последующим вынесением Годового отчета о деятельности Общества за 2016 год на утверждение Единственному акционеру.
   5. Утверждены изменения в Положение о Правлении Общества;
   6. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за I квартал 2017 года. При этом, работа Службы осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
   7. Утверждены изменения в Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
   8. Утверждены План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества (Султанова У.Б.) на 2017 год и План работы корпоративного секретаря Общества (Алдабергеновой З.М.) на 2017 год.
   9. Утверждены ключевые показатели деятельности с целевыми значениями председателя Правления Общества Ильина А.И, заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., члена Правления – управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленок В.А. на 2017 год.
   10. Принят к сведению Отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год. Оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления. При этом, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества, а окончательный отчет о проведенной Оценке поручено включить в Годовой отчет о деятельности Общества и направить для сведения Единственному акционеру Общества.

  Решение заочного заседания Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «07» июня 2016 года (протокол № 03)

 • Рассмотрены следующие вопросы:

   1. О сокращении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
   2. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
   3. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 4 квартал 2015 года и Годового отчета о деятельности СВА Общества за 2015 год;
   4. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками Общества;
   5. О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственному акционеру Отчета о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год;
   6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за 2015 года Общества;
   7. О проведении оценки деятельности Совета директоров Обществ за 2015 год.

 • Приняты следующие основные решения:

   1. Сокращена штатная численность на 15 единиц и утверждена общая штатную численность в количестве 167 единиц, утверждена организационная структура Общества в новой редакции, при этом действующая организационную структуру Общества, утвержденная решением Совета директоров от 9 декабря 2015 года (протокол № 07) признана утратившим силу.
   2. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, выявленного по результатам проведенного Обществом Конкурса с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
   3. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2015 года и Годовой отчет за 2015 год. Работа СВА Общества осуществляемая в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества и по итогам проинформировать Совет директоров в третьем квартале 2016 года.
   4. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Общества.
   5. Предварительно одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2015 год и поручено включить его в Годовой отчет о деятельности Общества.
   6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за 2015 год принята к сведению.
   7. Принято решение провести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план – график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать процесс проведения оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком. Кроме того, предметом оценки деятельности Совета директоров Общества определены: деятельность Совета директоров Общества в целом и индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества. Результаты проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам работы за 2015 год поручено рассмотреть и обсудить на заседании Совета директоров Общества в срок согласно план-графика.

  Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «26» октября 2016 года № 04

 • Рассмотрены следующие вопросы:

   1. О некоторых вопросах коммерциализации Общества в рамках деятельности Консорциума;
   2. О предварительном одобрении Устава Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
   3. О предварительном рассмотрении в новых редакциях следующих документов Общества с последующим вынесением их на утверждение Единственному акционеру:
   • Кодекса корпоративного управления;
   • Положения о дивидендной политике;
   • Положения о Совете директоров;
   • Положения о раскрытии информации;
   • Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам»;
   1. О некоторых вопросах фонда оплаты труда Общества в рамках утвержденного Плана развития на 2017 – 2021гг.;
   2. Разное.

 • Приняты следующие основные решения:

   1. Принята к сведению информация касательно коммерциализации лекарственного средства ФС-1 в рамках Консорциума. При этом, одобрен Совместный план первоочередных мероприятий по подготовке лекарственного средства ФС-1 к коммерциализации и выходу на рынки других стран в рамках деятельности Консорциума с учетом предложения о пересмотре сроков и доработке его в течение 15 календарных дней.
   2. Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
   3. Предварительно одобрены в новых редакциях следующие документы Общества: Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение о раскрытии информации Общества, Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам. А старые редакции Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о раскрытии информации Общества, Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам, утвержденных решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ № 47 и от 17 января 2017 года (приказ 15-од) рекомендовано Единственному акционеру поставить на утрату.
   4. Высказано мнение об отсутствии необходимости корректировки Плана развития на 2017-2021гг., утвержденного решением Совета директоров от 26 октября 2016 года (протокол № 04) в части сокращения и уточнения сумм по ФОТ. Совету директоров в кратчайшие сроки подготовить мотивированный ответ на запрос Единственного акционера касательно фонда оплаты труда, утвержденного в рамках Плана развития на 2017-2021гг, а Службе внутреннего аудита Общества поручено: подготовить аудиторское мнение по правомерности и обоснованности принятого решения Советом директоров по увеличению ФОТ на 2017 год и провести внеплановый расширенный анализ исполнения статьи по ФОТ за три года и предоставить его на следующее заседание Совета директоров.
   5. Информация о проведенной Единственным акционером Общества проверки в целях изучения отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в связи с передачей в ведение КИРПБ МИР РК принята к сведению. Председателю Правления Общества (Ильину А.И.) рекомендовано в дальнейшем не допускать подобных фактов нарушений.

  Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» декабря 2016 года (протокол № 05)

 • Рассмотрены следующие вопросы:

   1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года;
   2. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2017 года;
   3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
   4. О рассмотрении Отчета о деятельности СВА Общества за 3 квартал 2017 года;
   5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
   6. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров и Единственного акционера Общества за первое полугодие 2017 года.

 • Приняты следующие основные решения:

   1. Принять к сведению Отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2017 года.
   2. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2017 года.
   3. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
   4. Принят к сведению отчет СВА Общества за III квартал 2017 года.
   5. Принят к сведению отчет СВА Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года. Однако руководителю СВА Общества поручено расширить и дополнить данный отчет с учетом рекомендаций, повторно представить на следующее заседание Совета директоров.
   6. Принят к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров Обществом за первое полугодие 2017 года.

  Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «08» декабря 2016 года (протокол № 06)

 • Рассмотрены следующие вопросы:

   1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2017-2021гг., в части корректировки показателей 2018 года;
   2. О количественном составе Правления, продлении и определении срока полномочий членов Правления Общества;
   3. О повторном рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи фонда оплаты труда за три года;
   4. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год;
   5. О внесении изменения в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год;
   6. О рассмотрении и утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год;
   7. О внесении изменений в Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества и утверждении его в новой редакции;
   8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 год.

 • Приняты следующие основные решения:

   1. Утвержден План развития Общества на 2017-2021 годы, в части корректировки показателей 2018 года.
   2. Определен и оставлен прежний состав Правления в количестве 5 (пяти) человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления: по науке, по производству и клиническим испытаниям, по экономике и финансам, а также член Правления – управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества. Кроме того, продлены и определены сроки полномочий на 3 (три) года, до 1 января 2021 года: заместителя председателя Правления Общества по науке Курманбекова А.С., заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаева А.А., заместителя председателя Правления Общества по экономике и финансам Абильдаевой А.Р., члена Правления – управляющего директора по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Общества Коваленко В.А. При этом отмечено, что решение вступит в силу с 1 января 2018 года.
   3. Принят к сведению отчет Службы внутреннего аудита Общества по анализу исполнения статьи по фонду оплаты труда за три года, при этом работа Службы внутреннего аудита Общества осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной.
   4. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год с учетом предложения.
   5. Утверждены изменения в Годовой план работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год и поручено внести соответствующие изменения в План работы руководителя Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год, утвержденного в соответствии с Положением об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
   6. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления Общества за 2017 год, Корпоративному секретарю Общества поручено включить данный Отчет в Годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.
   7. Внесены изменения в Приложения и утверждено Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества в новой редакции. При этом, Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 01 августа 2014 года (протокол № 04) признано утратившим силу.
   8. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2018 год.

Информация о работе Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2015 год

Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2015 году

За период 2015 год Советом директоров проведено 7 заседаний, из них 5 очных и 2 заочных. Рассмотрено и принято решений по 48 вопросам.

Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
1 февраль 05.02.2015 год решение заочного заседания (01) заочное
2 март 31.03.2015 год 02 очное
3 апрель 30.04.2015 год 03 очное
4 июнь 25.06.2015 год решение заочного заседания (04) заочное
5 июль 31.07.2015 год 05 очное
6 октябрь 21.10.2015 год 06 очное
7 декабрь 09.12.2015 год 07 очное

Заочное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «05» февраля 2015 года (протокол № 01)

  1. О предварительном одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера Отчета о деятельности Совета директоров Общества;
  2. О предварительном одобрении вопроса об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014г.;
  3. О проведении оценки деятельности Совета директоров Общества;
  4. Об утверждении Положения о Правлении Общества;
  5. Об одобрении проекта договора о совместной деятельности в форме Консорциума между Обществом и ТОО «Компания «Financial Economic Security Agency – International».

  1. Одобрен отчет о деятельности Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года и 2014 год и поручено Обществу направить отчет о деятельности Совета директоров Общества за IV квартал 2013 года и 2014 год Единственному акционеру Общества для сведения.
  2. Предварительно одобрен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, выявленного по результатам государственных закупок с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру.
  3. Принято решение повести оценку деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 год методом самооценки путем анкетирования, утвержден план – график проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и поручено Корпоративному секретарю Общества организовать данный процесс и представить отчет о проведенном процессе оценки председателю Совета директоров в срок, установленный план – графиком.
  4. Утверждено Положение о Правлении Общества со вступлением в силу с даты регистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиций.
  5. Принята информация к сведению и одобрен проект договора о совместной деятельности в форме Консорциума между Обществом и ТОО «Компания «Financial Economic Security Agency – International». Однако, Общества поручено:

  – провести независимую оценку объекта интеллектуальной собственности «Антибактериальный агент для лечения инфекционных заболеваний бактериальной природы и способ его получения» (ФС-1, патентная заявка PCT/KZ2011/000019) и получить отраслевое заключение КИРПБ МИР РК вышеуказанного проекта договора;

  – вынести вопрос о создании Консорциума на очное заседание Совета директоров после проведения вышеуказанной оценки;

  – направить информацию в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Единственный акционер) о принятом решении Совета директоров Общества, направленных на управление и использование (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества, и проводимой работе органами Общества по данному направлению;

  – ознакомить всех членов Совета директоров о принятом решении.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «31» марта 2015 года (протокол № 02)

  1. Об утверждении проекта отчета по исполнению Плана развития Общества за 2014 год, составленного по оперативным данным;
  2. О рассмотрении результатов проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 год;

  1. Утвержден отчет по исполнению Плана развития Общества за 2014 год, составленного по оперативным данным.
  2. Принят к сведению отчет о проведенной оценки деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 год и оценка деятельности Совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года и 2014 года признана удовлетворительной и соответствующей стандартам корпоративного управления, утвержден План мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров Общества.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «30» апреля 2015 года (протокол № 03)

  1. О предварительном одобрении Годового отчета о деятельности Общества за 2014 год и вынесении его на рассмотрение Единственного акционера;
  2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру;
  3. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  4. О предложениях по выплате вознаграждения по итогам работы за 2014 год председателю и членам Правления, корпоративному секретарю и руководителю Службы внутреннего аудита Общества;
  5. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру Общества за 2014 год и утверждение ее в новой редакции;
  6. Об утверждении Политики по внутреннему контролю Общества;
  7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита по мониторингу исполнения структурными подразделениями Общества планов мероприятий по устранению недостатков за I квартал 2015 года;
  8. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2015 года.

  1. Предварительно одобрен Годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год с последующим его вынесением на утверждение Единственному акционеру.
  2. Предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год, подтвержденная независимой аудиторской компанией ТОО «Аудиторская компания «Финансовый навигатор» с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру.
  3. Внесено следующее предложение Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию:

  1). Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного за отчетный финансовый 2014 год в сумме 61 188 (шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) тыс. тенге:

  – сумму в размере 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества;

  – сумму в размере сумму в размере сумму в размере 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) тыс. тенге, составляющую 50% от чистого дохода направить на развитие Общества.

  2) Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества (1 000 тенге стоимость одной простой акции) в сумме 206 тенге 47 тиын (двести шесть тенге сорок семь тиын).

  3) Утвердить выплату дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года в сумме 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) тыс. тенге из расчета дивидендов на одну простую акцию Общества в сумме 206 тенге 47 тиын (двести шесть тенге сорок семь тиын) путем перечисления денежных средств с расчетного счета Общества.

  4)  Председателю Общества (Ильину А.И.) обеспечить:

  – выплату дивидендов на государственный пакет акций путем перечисления в доход республиканского бюджета в течение десяти дней, со дня принятия решения Единственным акционером;

  – публикацию годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год в средствах массовой информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

  1. Утверждены размеры премирования председателя, членов Правления, руководителя СВА и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за год. При этом, выплату вознаграждений решено осуществить после утверждения Единственным акционером в установленном порядке годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.
  2. Утверждена организационная структура Общества в новой редакции, а организационная структура Общества, утвержденная решением Совета директоров от 27 ноября 2014 года (протокол № 07) принято считать утратившим силу.
  3. Утверждена Политика по внутреннему контролю Общества.
  4. Принят к сведению отчет СВА по мониторингу исполнения структурными подразделениями Общества планов мероприятий по устранению недостатков за I квартал 2015 года. При этом, Правлению Общества поручено в кратчайшие сроки принять необходимые меры по предоставлению Юридическим отделом Общества плана мероприятий по устранению недостатков (несоответствий), выявленных в ходе проведения внутренней аудиторской проверки за I квартал 2015 года и отчет по его исполнению СВА Общества, а также председателю Правления Общества поручено принять меры по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности и проинформировать Совет директоров Общества.
  5. Принят к сведению отчет СВА Общества за I квартал 2015 года, а работа СВА осуществляемой в целях усиления мер внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества признана удовлетворительной. Правлению Общества поручено взять на особый контроль рекомендации СВА Общества, выданные в ходе внутренней аудиторской проверки за 1 квартал 2015 года и по итогам исполнения проинформировать Совет директоров.

Заочное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «25» июня 2015 года (протокол № 04)

  1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2014 год;
  2. О продлении срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.;
  3. Об утверждении Инструкции по защите конфиденциальной информации Общества;
  4. Об утверждении Политики в области существенных корпоративных событий Общества;
  5. О внесении изменения в Налоговую учетную политику Общества.

  1. Утвержден отчет по исполнению Плана развития Общества за 2014 год.
  2. Продлены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б. на срок два года, до 1 августа 2017 года.
  3. Утверждена Инструкция по защите конфиденциальной информации Общества.
  4. Утверждена Политика в области существенных корпоративных событий Общества.
  5. Утверждено изменение в Налоговую учетную политику Общества.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «31» июля 2015 года (протокол № 05)

  1. О сокращении штатной численности Общества;
  2. О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества;
  3. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2015 года;
  4. Информация по мониторингу исполнения решений Совета директоров за первое полугодие 2015 года Обществом;
  5. О внесении изменений в Положение о порядке создания, учета, правовой охраны, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества;
  6. О намерениях Общества принять участие в создании Консорциума и заключения договора о совместной деятельности с победителем конкурса.

  1. Сокращена штатная численность Общества на 26 единиц, при этом Правлению Общества произвести корректировку Плана развития Общества на 2015 год.
  2. Направлены на доработку Стратегические направления развития Общества на 2015-2017гг с учетом всех замечаний и рекомендаций. При этом, Правлению Общества поручено направить на согласование Единственному акционеру и КИРПБ МИР РК исправленный проект Стратегических направлений развития Общества на 2015-2017гг.
  3. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Общества за II квартал 2015 года, работа Службы внутреннего аудита Общества признана удовлетворительной. При этом, объявлено Правлению Общества предупреждение о недопустимости впредь несвоевременного реагирования подразделениями Общества на устранение несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества.
  4. Принята к сведению информацию по мониторингу исполнения решений Совета директоров Обществом за первое полугодие 2015 года.
  5. Утверждены изменения в Положение о порядке создания, учета, правовой охраны, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества, утвержденного решением Совета директоров от 27 ноября 2014 года (протокол № 7) согласно приложению.
  6. Одобрено участие Общества в создании Консорциума в целях наиболее выгодной коммерциализации препарата ФС-1 и поручено Правлению Общества принять все меры, вытекающие из данного решения.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «21» октября 2015 года (протокол № 06)

  1. О рассмотрении уведомления о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров Общества Тултабаева М.Ч. по собственному желанию;
  2. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за первое полугодие 2015 год;
  3. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Правления Общества по клиническим испытаниям Капановой Г.Ж.;
  4. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2015 года;
  5. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2015 года;
  6. О внесении предложений Единственному акционеру о не перечислении Обществом дополнительной суммы (оставшейся чистой прибыли, направленного на развитие Общества) в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2014 года (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) и выплате в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года (на основании предварительных данных финансово-хозяйственной деятельности) 100% чистого дохода Общества;
  7. Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции;
  8. Информирование Совета директоров об итогах исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества, выданных в ходе внутренней аудиторской проверки за 1 квартал 2015 года;
  9. Об утверждении Положения об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества;
  10. Об утверждении Правил по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества;
  11. Об утверждении Политики и Положения по управлению рисками, а также реестра и карты рисков Общества.

  О некоторых вопросах Общества;

  1. Принято к сведению уведомление о прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров Общества Тултабаева М.Ч.
  2. Принят к сведению отчет о деятельности Общества за первое полугодие 2015 года.
  3. Досрочно прекращены полномочия заместителя председателя Правления Общества по клиническим испытаниям Капановой Г.Ж. по собственному желанию, с 26 октября 2015 года, а исполнение обязанностей возложено на управляющего директора по производству – члена Правления Азембаева А.А.
  4. Принят к сведению отчет СВА Общества за III квартал 2015 года, работа Службы внутреннего аудита Общества признана удовлетворительной, Правлению Общества поручено принять необходимые меры по устранению несоответствий и недостатков, выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок Службой внутреннего аудита Общества.
  5. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы с учетом предлагаемых изменений и дополнений на 2015 год.
  6. Внесено Единственному акционеру нижеследующее предложение по дополнительной выплате в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций Общества:

  – не выплачивать оставшуюся часть чистого дохода, ранее направленного на развитие Общества, в размере 30 594 000 (тридцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысяч) тенге, составляющую 50% от чистого дохода за 2014 год в качестве дополнительных дивидендов на государственный пакет акций Общества.

  – осуществить выплату в доход республиканского бюджета в качестве дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2015 года, при этом выплату части прибыли осуществить в 2015 году (на основании предварительных данных результатов финансов-хозяйственной деятельности Общества).

  1. Утверждена Учетная политика Общества в новой редакции, а Учетная политика Общества, утвержденная Советом директоров от 01 августа 2014 года (протокол № 04) признана считать утратившим силу.
  2. Принята к сведению информацию об итогах исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества, выданных в ходе внутренней аудиторской проверки за 1 квартал 2015 года.
  3. Утверждено Положение об оценке деятельности и условиях выплаты вознаграждения руководящим работникам, руководителю Службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества.
  4. Утверждены Правила по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества.
  5. Утверждены Политика, Положение по управлению рисками Общества, реестр и карта рисков Общества с учетом замечаний.
  6. Информация принята к сведению.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «09» декабря 2015 года (протокол № 07)

  1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
  2. Об избрании заместителя председателя Правления Общества по клиническим испытаниям и производству, определении его срока полномочий и размера должностного оклад;
  3. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 27 ноября 2014 года (протокол №07);
  4. О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества на 2015-2017гг.;
  5. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2016 года;
  6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества;
  7. Об утверждении Годового аудиторского Плана СВА Общества на 2016 год;
  8. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 года.

  1. Утверждена организационная структура Общества в новой редакции с введением в действие с 1 января 2016 года, действующая организационная структура Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 30 апреля 2015 года (протокол № 03) признана утратившей силу с 1 января 2016 года.
  2. Избран на должность заместителя председателя Правления Общества по производству и клиническим испытаниям Азембаев А.А. с 1 января 2016 года на срок полномочий 2 (два) года, а также определен его должностной оклад.
  3. Внесено изменение в решение третьего вопроса Совета директоров Общества от 27 ноября 2014 года (протокол № 07)
  4. Направлены на доработку Стратегические направления развития Общества на 2015-2017гг. с учетом выданных рекомендаций.
  5. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы в части показателей 2016 год.
  6. Определен размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год в сумме 700 000 (семьсот тысяч) тенге.
  7. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2016 год.
  8. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2016 год.

Информация о работе Cовета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» за 2013-2014 годы

Количество очных и заочных заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросах в 2013-2014гг

За период 2013-2014гг Советом директоров проведено 8 заседаний, из них 6 с очной формой и 2 заочной формой проведения. Рассмотрено 57 вопросов и принято решений по 55 вопросам, 2 вопроса сняты с повестки дня.

Месяц Дата заседания Номер протокола Форма заседания
1 декабрь 03.12.2013г 01 Очное
2 декабрь 23.12.2013г 02 Очное
3 май 06.05.2014г 03 Очное
4 август 01.08.2014г 04 Очное
5 сентябрь 02.09.2014г 05 Заочное
6 октябрь 11.10.2014г 06 Очное
7 ноябрь 27.11.2014г 07 Очное
8 декабрь 19.12.2014г 08 Очное

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «03» декабря 2013 года (протокол № 01)

  1. Об избрании председателя Совета директоров Общества и определении срока его полномочий.
  2. Об определении состава Службы внутреннего аудита, определении срока ее полномочий. О назначении внутреннего аудитора и размера его должностного оклада.
  3. О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря и размера его должностного оклада.
  4. Об утверждении организационной структуры Общества, штатной численности и фонда оплаты труда на 2013 год.
  5. Об определении размера должностных окладов президента и вице-президентов Общества.
  6. О рассмотрении и принятии документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества
  7. Об утверждении штатной численности и фонда оплаты труда на 2014 год.
  8. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2013 год.
  9. О порядке премирования президента и вице-президентов Общества по итогам работы за 3-й квартал 2013 года.
  10. О коммерциализации Общества.

  1. Избран председатель Совета директоров Общества Pay А.П. сроком на три года.
  2. Определен состав СВА Общества в количестве 1 (одного) человека и его должностной оклад.
  3. Назначен корпоративный секретарь Общества Мухтар Ж.А. с 3 декабря 2013 года на срок полномочий один год и определен его должностной оклад.
  4. Утверждена организационную структуру Общества, утверждена штатная численность Общества в количестве 196 человек.
  5. Утвержден фонд оплаты труда Общества на 2013 год, определены должностные оклады президента и вице-президентов Общества.
  6. Утверждены внутренние документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.
  7. Утвержден фонд оплаты труда на 2014 год.
  8. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части 2013 года.
  9. Утверждены размеры премии по итогам работы президенту и вице-президентам по итогам работы за 3 квартал 2013 года.
  10. Рекомендовано исполнительному органу привести Устав Общества в соответствие с Типовым уставом акционерного общества, утвержденного приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 6 июня 2011 года и создания коллегиального исполнительного органа в виде Правления Общества и поручено разработать Стратегию развития Общества, включающей в себя блок (раздел), касающийся коммерциализации интеллектуальной собственности.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «23» декабря 2013 года (протокол № 02)

  1. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016 годы в части корректировки показателей 2014 года.
  2. О заслушивании информации по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
  3. О премировании президента и вице-президентов Общества к празднованию нового 2014 года и других официальных государственных праздников.
  4. О рассмотрении вопроса о компенсации расходов и других выплатах независимым директорам.
  5. О рассмотрении и утверждении Плана Совета директоров Общества на 2014 год.

  1. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части корректировки показателей 2014 года.
  2. Принята к сведению информацию о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества и поручено подготовить для рассмотрения и утверждения на очередное заседание Совета директоров Политики о коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества с изложением в ней всех принципов данной работы.
  3. Определен размер премии президенту и вице-президентам Общества к празднованию Нового 2014 года, а также определен размер и получено разрешение на премирование в дальнейшем, к празднованию других национальных праздников Республики Казахстан и по итогам деятельности Общества, только при наличии экономии средств.
  4. Одобрены и направлены на рассмотрение Единственному акционеру проект Правил выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества.
  5. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «06» мая 2014 года (протокол № 03)

  1. О внесении дополнений в план работы Совета директоров Общества на 2014 год.
  2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2013 год.
  3. О назначении, определении срока полномочий внутреннего аудитора Общества.
  4. О рассмотрении и утверждении проекта отчета по исполнению Плана развития Общества па 2013 год.
  5. О применении Обществом во 2 квартале 2014 года специального порядка осуществления государственных закупок способом конкурса согласно 42 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
  6. О рассмотрении заявления корпоративного секретаря Совета директоров Муктар Ж.А. о досрочном прекращении его полномочий.

  1. Утверждено дополнение в План работы Совета директоров Общества на 2014 год по рассмотрению вопроса об утверждении стратегического плана развития Общества на июль 2014 год.
  2. Определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2013 год.
  3. В назначении Жанузакова А. па должность внутреннего аудитора СВА Общества отказать и поручено Обществу объявить конкурс на замещение данной должности.
  4. Утвержден предварительный отчет по исполнению Плана развития Общества на 2013 год.
  5. Исполнительному органу поручено разработать внутренний документ, регламентирующий процедуру закупок товаров работ и услуг способом конкурса согласно 42 статьи Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
  6. Удовлетворено заявление Муктар Ж.А. о досрочном прекращении полномочии корпоративного секретаря.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «01» августа 2014 года (протокол № 04)

  1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
  2. Информирование Совета директоров Общества о подготовке к визиту Главы государства в Общество.
  3. Об утверждении Положения о специальном порядке осуществления государственных закупок способом конкурса в Обществе.
  4. О назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря Общества.
  5. О назначении, определении срока полномочий внутреннего аудитора (руководителя Службы внутреннего аудита) Общества.
  6. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
  7. О предложениях по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
  8. Об утверждении внутренних нормативных документов Общества:
  9. О рассмотрении внутренних нормативных документов Общества для последующего их утверждения Единственным акционером

  1. Избран председатель Совета директоров Общества Рау А.П., первый Вице-министра МИНТ РК.
  2. Принята к сведению информацию по подготовке к визиту Главы государства в Общество.
  3. Утверждено Положение о специальном порядке осуществления государственных закупок способом конкурса Общества.
  4. Назначен корпоративный секретарь Общества Алдабергенова З.М. на срок полномочий 3 года и определен размер ее должностного оклада.
  5. Назначен руководитель Службы внутреннего аудита Общества Султанов У.Б. на срок полномочий 1 (один) год с испытательным сроком 3 (три) месяца и определен его должностной оклад.
  6. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2013 год и внесено предложение Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2013 год, выплате дивидендов по простым акциям и размеру дивиденда в расчете на одну простую акцию.
  7. Утверждены следующие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества с распространением их действия с 3 декабря 2013 года:

  1) Кодекс корпоративной этики;

  2) Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров;

  3) Учетную политику;

  4) Налоговую учетную политику;

  5) Положение о Корпоративном секретаре;

  6) Положения о системе оплаты труда, премирования и оказания материальной помощи работникам Общества.

  1. Корпоративному секретарю Общества поручено на очередном заседании Совета директоров представить соответствующую информацию по своим предложениям по улучшению всех рассмотренных на Совете директоров внутренних документов Общества.
  2. Предварительно одобрены следующие документы Общества, регулирующие внутреннюю деятельность Общества с последующим направлением их на утверждение Единственному акционеру Общества с рекомендацией распространения их действия с 3 декабря 2013 года:

  1) Кодекс корпоративного управления;

  2) Положение о Совете директоров;

  3) Положение о порядке раскрытия информации;

  4) Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам.

  5) Дивидендная политика.

Заочное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «02» сентября 2014 года (протокол № 05)

  1. О возложении функции председателя Совета директоров Общества на период его отсутствия, на члена Совета директоров Тултабаева М.Ч.
  2. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития Общества за 2013 год.

  1. Возложены функции председателя Совета директоров при принятии заочного решения на члена Совета директоров Общества Тултабаева Мухтара Чумановича.
  2. Утвержден Отчет по исполнению Плана развития Общества за 2013 год.

Очное заседание Совета директоров  АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «11» октября 2014 года (протокол № 06)

  1. О рассмотрении Отчета о деятельности Общества за 2013 год;
  2. О внесении изменений и дополнений в организационную структуру Общества;
  3. О предварительном одобрении Устава Общества;
  4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
  5. Об утверждении Политики по внутреннему аудиту Общества;
  6. Об утверждении Должностной инструкции руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
  7. Об утверждении Плана внутренних аудиторских проверок структурных подразделений Общества на 4 квартал 2014 года;
  8. О некоторых вопросах заседаний Совета директоров, а также информирование о результатах работы по актуализации рассмотренных ранее Советом директоров внутренних документов Общества;
  9. Об утверждении Должностной инструкции корпоративного секретаря Общества;
  10. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 год в новой редакции.
  11. О размере должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества.

  1. Принят к сведению Отчет о деятельности Общества за 2013 год и направить Единственному акционеру для сведения. При этом, президенту Общества поручено организовать совещание с участием заинтересованных государственных органов (МИР РК, МСЗиЗ РК) и обеспечить участие представителя Общества в Рабочей группе МИР РК (Департамент по управлению активами, Юридический департамент, Комитет индустриального развития и промышленной безопасности) по выработке единых подходов вопроса коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.
  2. Утверждена новая организационная структура Общества с введением его действие с 11 августа 2014 года.
  3. Предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции и поручено Обществу внести его на утверждение Единственному акционеру, при этом исполнительному органу поручено принять необходимые меры по согласованию проекта Устава Общества в новой редакции в уполномоченном органе по защите конкуренции и проинформировать Единственного акционера о согласовании.
  4. Утверждено Положение о Службе внутреннего аудита Общества.
  5. Утверждены Правила по организации внутреннего аудита Общества.
  6. Утверждена Должностная инструкция руководителя Службы внутреннего аудита Общества.
  7. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на IV квартал 2014 года с учетом дополнения.
  8. Переутверждены решения по вопросам повестки дня заседания от 3 декабря 2013 года (протокол №1) и от 23 декабря 2013 года (протокол №2)с учетом замечаний членов Совета директоров Общества с распространением их действие с 3 декабря 2013 года, за исключением решения вопроса №7 повестки дня от 3 декабря 2013 года и вопросу 4.2 повестки дня от 23 декабря 2013 года, так как данные вопросы утверждены, а также предварительно одобрены решением Совета директоров Общества от 1 августа 2014 года (протокол №4) и увтерждены решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (приказ №47). Кроме того, принята к сведению информация корпоративного секретаря Общества о проведенной работе по улучшению внутренних документов Общества.
  9. Утверждена Должностная инструкция корпоративного секретаря Общества.
  10. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год в новой редакции.
  11. Изменен размер должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «27» ноября 2014 года (протокол № 07)

  1. Об увеличении штатной численности и утверждении организационной структуры Общества;
  2. Об определении количественного состава Правления, избрание его членов, а также определение должностных окладов и условий премирования председателя и членов Правления Общества;
  3. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2014 года;
  4. Об утверждении скорректированного Плана развития Общества на 2012-2016гг. в части корректировки показателей 2015 года;
  5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год;
  6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015 год;
  7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год;
  8. Об утверждении Политики в области интеллектуальной собственности и Положения о порядке создания, учета, правовой охране, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества с учетом рекомендаций Рабочей группы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по выработке единых подходов по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности Общества.

  1. Увеличена штатная численность Общества на 12 единиц, что составило общую штатную численность Общества в количестве 208 единиц с 1 января 2015 года и утверждена новая организационная структура Общества с учетом необходимости введения должности заместителя председателя Правления по экономике и финансам, при этом отмечено, что принятые решения вступают в действие с момента государственной перерегистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан.
  2. Определен состав Правления Общества в количестве 6 человек: председатель Правления, три заместителя председателя Правления и два управляющих директора по производству, по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью. Избраны заместители председателя Правления Общества на срок полномочий 3 (три) года:

  по науке Курманбеков Архат Сайлаугазыйевич;

  по клинике Капанова Гульнар Жамбаевна;

  по экономике и финансам Абильдаева Алтынай Раховна.

  Кроме того, избраны членами Правления на срок полномочий 3 (три) года:

  управляющий директор по производству Азембаев Амиркан Аканович;

  управляющий директор по управлению инфраструктурой и хозяйственной деятельностью Коваленко Валерий Алексеевич. При этом, отмечено, что считать вступившим в действие данные решения с момента государственной перерегистрации Устава Общества в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан. А также исполнительному органу Общества поручено разработать и внести на рассмотрение Совета директоров Положение о Правлении Общества.

  1. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы, в части 2014 года.
  2. Утвержден скорректированный План развития Общества на 2012-2016 годы в части предстоящего 2015 года.
  3. Опреден размер оплаты услуги аудиторской организации, проводимой аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
  4. Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2015 год.
  5. Утвержден План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год.
  6. Утверждены Политика в области интеллектуальной собственности и Положение о порядке создания, учета, правовой охране, управления и использования (коммерциализации) объектов интеллектуальной собственности Общества с учетом рекомендаций.

Очное заседание Совета директоров АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» от «19» декабря 2014 года (протокол № 08)

  1. О переносе срока рассмотрения Стратегии развития Общества;
  2. Предварительное рассмотрение вопроса о внесении дополнения в Положение о дивидендной политике с последующим его вынесением на рассмотрение Единственного акционера Общества;
  3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2014 года;
  4. О пересмотре размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества Султанова У.Б.

  1. Перенен срок разработки Стратегии Общества и предложено вместо Стратегии развития внести на рассмотрение Совета директоров в июле 2015 года Стратегические направления развития Общества. Кроме того, корпоративному секретарю поручено внести дополнение в План работы Совета директоров на 2015 год (июль месяц) рассмотрение следующего вопроса: «О рассмотрении Стратегических направлений развития Общества»;
  2. Предварительно одобрено дополнение в Положение о дивидендной политике Общества с последующим вынесением его на утверждение Единственному акционеру Общества.
  3. Принят к сведению Отчет СВА Общества за IV квартал 2014 года и исполнительному органу поручено разработать план корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных в ходе проведения внутренних аудиторских проверок СВА Общества несоответствий и представить отчет по его исполнению во 2 квартале 2015 года. Кроме того, поручено разработать и представить на рассмотрение Совета директоров в течение 1 квартала 2015 года документ по управлению рисками и карту рисков Общества.
  4. Пересмотрен и определен должностной оклад руководителя СВА Общества.

WordPress Lightbox